An Nisaa' - RUMAH QURAN Network

20 May 2019

An Nisaa'

Image result for quran surat An Nisaa'

Muqaddimah  

Surat An Nisaa' yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: Surat An Nisaa' Al Kubraa (surat An Nisaa' yang besar), sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surat An Nisaa' Ash Shughraa (surat An Nisaa' yang kecil).

Pokok-pokok isinya, ialah:

1. Keimanan:
Syirik (dosa yang paling besar); akibat kekafiran di hari kemudian.

2. Hukum-hukum:

 • Kewajiban para washi dan para wali; 
 • hukum poligami; 
 • mas kawin; 
 • memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya; 
 • pokok-pokok hukum warisan; 
 • perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya, 
 • wanita-wanita yang haram dikawini; 
 • hukum-hukum mengawini budak wanita; 
 • larangan memakan harta secara bathil; 
 • hukum syiqaq dan nusyuq; 
 • kesucian lahir batin dalam sembahyang; 
 • hukum suaka; 
 • hukum membunuh seorang Islam; 
 • shalat khauf; 
 • larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk; 
 • masalah pusaka kalalah. 


3. Kisah-kisah:
Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pengikut-pengikutnya.

4. Dan lain-lain:

 • Asal manusia adalah satu; 
 • keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita; 
 • norma-norma bergaul dengan isteri; 
 • hak seseorang sesuai dengan kewajibannya; 
 • perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya; 
 • dasar-dasar pemerintahan; 
 • cara mengadili perkara; 
 • keharusan siap-siaga terhadap musuh; 
 • sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan; 
 • berperang di jalan Alllah adalah kewajiban tiap-tiap mukallaf; 
 • norma dan adab dalam peperangan; 
 • cara menghadapi orang-orang munafik; 
 • derajat orang-orang yang berjihad.  Penutup  

Surat An Nisaa' dimulai, dengan perintah bertakwa dan menyatakan bahwa asal manusia itu adalah satu, kemudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan anak yatim, rumah tangga, warisan, wanita yang haram dinikahi serta hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Selanjutnya disebut tentang hukum-hukum perang serta pelajaran-pelajaran yang harus diambil dari perang Badar dan Uhud. Pengutaraan hukum perang dan hukum keluarga dalam surat ini, merupakan hujjah-hujjah yang dikemukakan kepada Ahli Kitab yang mana hujjah-hujjah ini ditegaskan pada bahagian terakhir dari surat ini. Akhirnya surat ini ditutup dengan perintah kepada para mukmin supaya mereka bersabar, mengeratkan hubungan sesama manusia dan bertakwa kepada Allah, agar mendapat keberuntungan dunia akhirat. 

HUBUNGAN SURAT AN NISAA' DENGAN SURAT AL MAA-IDAH 
 1. Surat An Nisaa' menerangkan beberapa macam 'aqad, seperti perkawinan, perceraian, wasiat dan sebagainya. Sedang permulaan surat Al Maa-idah menyatakan supaya hamba-hamba Allah memenuhi segala macam 'aqad-'aqad yang telah dilakukan baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia di samping menerangkan 'aqad-'aqad yang lain. 
 2. Surat An Nisaa' mengemukakan beberapa hukum secara umum dan mendatangkan jalan untuk menetapkan suatu hukum, kemudian surat Al Maa-idah menjelaskan dan menegaskan hukum-hukum itu. 
 3. Sebagaimana halnya surat Al Baqarah dan surat Ali 'Imran mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama seperti keesaan Allah dan kenabian, maka surat An Nisaa' dan Al Maa-idah menerangkan tentang furu' agama (hukum fiqh), seperti hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga dan sebagainya. 
 4. Akhir surat An Nisaa' mengemukakan hujjah-hujjah atas kekeliruan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta kekeliruan kaum musyrikin dan munafikin. Hal yang serupa diterangkan secara panjang lebar oleh surat Al Maa-idah. 
 5. Surat An Nisaa' dimulai dengan Yaa ayyuhannaas yang nadanya sama dengan nada surat Makkiyyah, sedang surat Al Maa-idah sebagai surat Madaniyyah dimulai dengan: Yaa ayyuhal ladziina aamanu Hal ini menyatakan bahwa: sekalipun nadanya berlainan, tetapi yang dituju oleh kedua surat ini ialah seluruh manusia. 
 

No comments: